Huiswerkbeleid

In het schooljaar 2017-2018 namen we ons huiswerkbeleid onder de loep. Door middel van een ouder- en leerkrachtenbevraging hebben we opnieuw nagedacht over onze aanpak rond huiswerk.

Op basis van deze input hebben we een aantal richtlijnen uitgewerkt waarmee ouders, leerlingen en leerkrachten aan de slag kunnen gaan.

WAAROM GEVEN WE HUISWERK?  

 1. Een extra oefenkans en automatiseren van bepaalde vaardigheden (bv. lezen, tafels)

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wanneer je iets nieuws leert, dat herhaling ervoor zorgt dat je de leerstof een langere periode onthoudt.

 1. Leren leren

Onze leerkrachten reiken verschillende strategieën aan over hoe je leerstof kan verwerken. Bijvoorbeeld: begrijpen wat je leest, ezelsbruggetjes, een tekening maken, doelgericht leren a.d.h.v. vraagjes en/of een toetswijzer, schema’s opstellen, etc.
Gaandeweg ontdekken leerlingen welke studiemethode hen het best ligt. Uiteraard ontwikkelt dit nog verder na de lagere schooltijd.

 1. Bevorderen van zelfstandig werken 

Zelfstandig werken is een vaardigheid die kinderen moeten leren. Om deze vaardigheid te bevorderen, beginnen wij al in de kleuterschool met zelfstandig werk in de klas. Zo zetten we kinderen op weg zodat ze ook na de schooluren taken zelfstandig kunnen aanpakken.

 1. Leren plannen

 Bij plannen wat je gaat doen en hoe je dit gaat doen, komen verschillende vaardigheden kijken. We leren kinderen taken stapsgewijs aan te pakken met behulp van volgende vragen:

 • Wat moet ik doen?
 • Hoe ga ik dat aanpakken?
 • Volg ik mijn plan?
 • Heb ik mijn werk goed gedaan?

Als ouder kan je deze vragen gebruiken als leidraad bij het opstarten van het huiswerk.

 1. Betrokkenheid van ouders creëren

Als ouder krijg je de gelegenheid om interesse te tonen in wat er in de klas aan bod komt. Je krijgt zicht op hoe je kind leerstof verwerkt.

WELKE SOORTEN HUISWERK GEVEN WE?

Volgende taken en lessen kan je verwachten:

 • Inoefentaken (wiskunde, taal en spelling, Frans, …)
 • Oefeningen op online leerplatformen* (Bingel,…)
 • Automatisatietaken (letters, splitsingen, tafels…)
 • Leestaken
 • Lessen leren – memoriseren (W.O., Frans,…)
 • Voorbereiding spreekoefening (actuapraatje, spreekbeurt, boekbespreking,…)¹
 • Opzoekwerk of materiaal meebrengen²

* Wanneer leerlingen thuis niet over een tablet of computer met internet kunnen beschikken, melden ouders dit aan de leerkracht. Wij zoeken graag mee naar een alternatief.

¹ Vanaf het 3de leerjaar beginnen kinderen met een spreekbeurt(je). Deze worden echter stapsgewijs voorbereid in de klas. De leerlingen doen als huiswerk de afwerking en het inoefenen.
Het hoofddoel blijft ‘spreken’; de leerlingen zullen dus hoofdzakelijk beoordeeld worden op hun spreekvaardigheden.

Hetzelfde geldt voor een boekbespreking. In het 5de en 6de leerjaar doen kinderen één keer per jaar een boekbespreking. Het boek lezen de kinderen thuis. De aanzet en verwerking van de bespreking gebeurt grotendeels in de klas. Thuis werken de kinderen de voorbereiding af.

² Wanneer leerlingen de opdracht krijgen om informatie op te zoeken of materiaal mee te brengen, wordt dit minstens 3 dagen op voorhand meegedeeld.

 

DIFFERENTIATIE

Ouders geven aan dat de zinvolheid van een taak samenhangt met de moeilijkheidsgraad ervan. Elk kind is anders en leert anders. Daarom streven we naar een gelijkwaardige inspanning van elke leerling. Dit betekent dat taken onderling kunnen verschillen qua hoeveelheid of moeilijkheid.

We differentiëren in de klas en dit willen we doortrekken naar het huiswerk. Op die manier blijft huiswerk een haalbare kaart. Dit helpt kinderen om dagdagelijks met een portie motivatie, het passend welbevinden voldoende succeservaringen op te doen. Via het leerplatform ‘Bingel’ kunnen we kinderen oefeningen op maat geven. We leren kinderen aan hun paswoord niet door te geven aan elkaar.

 

HUISWERKDAGEN EN RICHTTIJDEN

HUISWERKDAGEN

klas

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1

taak

taak

 

taak

 

2

taak

leestaak

 

taak

 

3

taak en/of les

taak en/of les

taak en/of les

taak en/of les

taak en/of les

4

taak en/of les

taak en/of les

taak en/of les

taak en/of les

taak en/of les

5

taak + les

taak + les

taak + les

taak + les

taak + les

6

taak + les

taak + les

taak + les

taak + les

taak + les

In vakanties willen we voor de kinderen rust inbouwen en geven we geen huiswerk.

RICHTTIJDEN

De tijd dat een kind aan het huiswerk besteedt, is afhankelijk van de leeftijd, snelheid van werken, welk vak of soort huiswerk. Daardoor zal de grens bij elk kind anders liggen.
We geven graag een richttijd mee. Dit is de tijd dat een kind gemiddeld dagelijks spendeert aan het huiswerk.
Indien u merkt dat uw kind meer tijd nodig heeft dan hieronder aangegeven, verwachten we dat ouders dit melden aan de klasleerkracht. Op die manier kunnen  we samen zoeken naar mogelijke oorzaken en indien nodig kijken waar we aanpassingen kunnen doen.

1e en 2e leerjaar: max. 15 minuten

3e en 4e leerjaar: max. 40 minuten

5e en 6e leerjaar: max. 60 minuten

Groeilijn

Met het lerarenteam hebben we gezorgd dat er een opbouw zit in het huiswerk. Er is een groeilijn opgesteld doorheen de verschillende leerjaren qua inhoud, hoeveelheid, moeilijkheid, voorbereiding enz.

 

WAT VERWACHTEN WE VAN OUDERS?

Voor kinderen is het belangrijk dat de ouders betrokkenheid en interesse tonen voor het schoolleven van hun kind. Dit is van essentieel belang voor de motivatie van het kind, wat op zijn beurt de leervorderingen ten goede komt.

 • Dagelijks de schoolagenda handtekenen.
 • Op regelmatige tijdstippen worden toetsen meegegeven. We verwachten dat ouders deze handtekenen en terugbezorgen.
 • Zorg dat het kind op een rustige plek huiswerk kan maken en hiervoor voldoende tijd krijgt.
 • We moedigen aan dat ouders bij het kind(eren) nagaan of de les gekend is. Door het stellen van enkele vragen kan je kind inschatten of hij/zij voldoende geleerd heeft. Afhankelijk van het kind kan je dit geleidelijk aan afbouwen en het kind zelf de verantwoordelijkheid geven.
 • Bij het luidop lezen is het goed dat ouders meeluisteren.
 • Bij het inoefenen van spelling of Frans is het soms aangewezen om woorden te dicteren (éénmaal auditieve inoefening per WP of contact). Dit kan door de ouders, grote broer of zus,… of digitaal.
  • Spelling: er bestaan YouTube-filmpjes waarbij de woorden gedicteerd worden. Op deze manier kunnen kinderen zelfstandig aan de slag.
  • Frans: bij onze methode is er vrijblijvend een cd-rom verkrijgbaar waarop de uitspraak van de woorden/dialogen te beluisteren is.
 • We verwachten niet dat ouders het huiswerk verbeteren. Wanneer je toch een kleine fout opmerkt, mag je hier natuurlijk op wijzen.
 • We verwachten wel wanneer het huiswerk echt niet lukt (opdracht niet begrepen, veel fouten, te moeilijk/makkelijk etc.) dit aan de leerkracht te melden. Dat kan op de taak zelf, via de agenda of mondeling.

Dit doen onze ouders (bron: huiswerkenquête 2017)

Vóór het huiswerk:

 • Interesse tonen en het kind stimuleren.
 • Samen de agenda bekijken: informeren of alles duidelijk is, planning maken, deadlines opvolgen.
 • Aangeven dat herhaling en automatisering belangrijk is.

Tijdens het huiswerk:

 • Positief aanmoedigen.
 • Beschikbaar zijn: indien nodig bijsturen of verduidelijken.
 • Luisteren bij lezen; hulp bij automatiseren van maaltafels, woordpakketten e.d.
 • Begeleiden bij de zelfstandigheid en leren leren.
 • Aanloggen op de computer.
 • Enkele vragen stellen over de leerstof.

Achteraf:

 • Overlopen of alles gemaakt is.
 • Lessen afvragen.
 • Aansporen om alles in boekentas op te ruimen.

Tips (bron: Klasse)

Sommige ouders vragen hoe ze hun kind(eren) het best kunnen begeleiden. De ABC-methode, ontwikkeld door Klasse, geeft je een beeld hoe je het thuis kan aanpakken. 

Lees hieronder een samenvatting of bekijk het filmpje op https://www.youtube.com/watch?v=7cf7R6p-Ke0#t=72.

 

Afspraken maken

Komt je kind thuis van school met een stapel huiswerk? Laat hem of haar eerst even ontspannen! Begin daarna met de A van Afspraken. Vraag naar het huiswerk en kijk samen in de schoolagenda. Bekijk wat de opdrachten precies zijn en maak samen een planning op. Zorg ook voor voldoende pauzes. Huiswerk maken lukt het best op een rustige plaats zonder afleidingen. Laat je kind zelfstandig werken. Op de planning ziet het met welke taak het moet beginnen.

Bemoedigen

Ga dan naar de B van Bemoedigen. Blijf wat in de buurt tijdens de huiswerktijd. Soms kunnen er problemen opduiken en dan heeft je kind hulp nodig. Zet je kind weer op de goede weg en geef het een complimentje. Blijf wel niet de hele tijd naast je kind zitten.

Controleren

De begeleiding van het huiswerk sluit je af met de C van Controleren. Toon interesse in je kind en ga af en toe kijken of het goed bezig is. Lukt het om alle taken te maken? Pas op dat jij het huiswerk niet in zijn plaats maakt. Een kind leert uit fouten! Laat eventueel aan de leerkracht weten wat niet zo goed lukt. Huiswerk af? Dan is het nu tijd voor T of Tijd om (samen) te ontspannen.

Zo plan je huiswerk en ontspanning na school

Huiswerk is voor sommige kinderen een hele klus. De een begint er maar niet aan, de ander steekt er te veel tijd in. Deze kaarten zijn een visueel hulpmiddel om je avond vlot te organiseren. Je kind kan zelf de stappen volgen.

https://www.klasse.be/27770/zo-plan-je-huiswerk-en-ontspanning-na-school/

 

WAT MAG JE VAN DE LEERKRACHT VERWACHTEN?

Onze leerkrachten zorgen ervoor dat leerlingen hun huiswerk zelfstandig kunnen maken. In de klas wordt dit voorbereid door bijvoorbeeld de opdrachten te overlopen, eventueel extra uitleg te geven, een voorbeeldoefening te maken,…

Merk je desondanks deze voorbereiding dat je kind regelmatig niet weet wat te doen, meld dit dan aan de leerkracht.

De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk gecorrigeerd wordt. Dit kan door de leerkracht zelf, klassikaal of met behulp van een verbetersleutel.

De leerkracht volgt het huiswerk op. Wanneer een leerkracht opmerkt dat er klassikaal bepaalde fouten terugkomen, wordt dit in de klas besproken. Wanneer een kind individueel veel fouten maakt, bespreekt de leerkracht dit met het kind.

Met de feedback van de leerkracht kan het kind inschatten hoever hij/zij staat.
Huistaken worden verbeterd meegegeven naar huis zodat ouders ook zicht hebben op het werk van de kinderen.

SCHOOLAGENDA

 1. De schoolagenda als communicatiemiddel

De agenda vormt een belangrijk communicatiemiddel tussen school en ouders. Zowel leerkrachten als ouders kunnen hier opmerkingen in schrijven in het belang van het kind.

 1. De schoolagenda als planningsdocument van taken en lessen
 • 1e en 2e leerjaar: taken worden per dag ingeschreven *
 • 3e en 4e leerjaar: taken/lessen die voor een langere periode gelden, worden in het groen geschreven
 • 5de en 6de leerjaar: in begin van de week worden de meeste taken/lessen ingevuld

De rechterbladzijde is voorzien om een persoonlijke planning te maken. In de tweede graad zal de leerkracht samen met de leerlingen een suggestie in potlood invullen. Naargelang de concentratie en/of vrijetijdsbesteding kan je dit met je kind aanpassen.

In de derde graad krijgen de leerlingen als huistaak een eigen planning te maken. De leerkracht bespreekt dit met de leerling of deze planning realistisch/haalbaar is. We stimuleren kinderen de evaluatievakjes van de schoolagenda effectief te gebruiken.