Contacteer ons
Kalender
Nieuws
Annuncia Instituut op Youtube

Leefschool Millegem

Het Annuncia-Instituut bestaat uit 2 vestigingen. In de centrumschool kunnen kinderen van 2,5 tot 12 jaar terecht. Daarnaast is er onze wijkschool ‘Leefschool Millegem’ waar we enkel kleuteronderwijs voorzien.

Leefschool Millegem draagt dezelfde visie uit als de centrumschool namelijk de harmonische ontwikkeling van het hoofd, het hart én de handen. Kinderen zin doen krijgen in het LEREN en het LEVEN is onze hoofddoelstelling. Uitgaan van de talenten van elk kind staat voorop alsook het oefenen van sociale vaardigheden en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

De wijkschool bestaat uit twee kleuterklassen van maximum 20 kinderen. Omwille van de familiale sfeer kiezen we hier bewust om te werken in leefgroepen. Dit wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden (2,5 t.e.m. 5 jaar) in één klasgroep bij elkaar zitten. Voeg hierbij leerkrachten die zich inzetten met enthousiasme voor hun werk en een groot hart voor de kinderen, dan krijg je kwaliteitsvol onderwijs.

Een aantal kenmerken die onze wijkschool typeren zijn:

  • een kleinschalige, gastvrije en warme school
  • – een rustige klassfeer waarin kleuters leren van elkaar
  • – twee ruime en lichte klaslokalen met een uitgebreid en hedendaags aanbod
  •   een groene speelplaats die kleuters uitnodigt om te spelen, te ravotten en te ontdekken – er is een moestuintje en dieren om te verzorgen
  • – een huiselijke sfeer: pantoffels dragen in de klas en eten in de keuken
  • – een gedifferentieerde werking aansluitend bij de noden van elk kind
  • – een interactieve leeromgeving met o.a. IPads en een digitaal bord
  • – leren van en met elkaar door middel van thema’s die de kleuters zelf kiezen
  •   projectwerking en een ruim cultureel aanbod in samenwerking met de       centrumschool
  • – een geleidelijke overgang naar het eerste leerjaar door integratiedagen

 Samen vormen wij een fijne en unieke leefschool waar iedereen zich goed voelt!

Waar zetten we samen op in?

Het creëren van een warme leef- en leeromgeving

Als we willen dat een kind zich thuis voelt in de klas, is het belangrijk dat ze zich veilig en geborgen kunnen voelen. We brengen een huiselijke sfeer in de klas zodat de drempel voor jonge kinderen minder groot is. In onze klassen het ‘Roezemoezebos’ en de ‘Jungle’ voorzien we: knusse zithoeken voor een kringgesprek of overleg, een sfeerlamp, werkhoeken om te experimenteren en te knutselen, ontdekhoeken, een computer- en leeshoek, bouwhoeken, fantasiehoeken, grote tafels om creatieve werkstukken te maken, kussens, een moestuin en echte dieren,  … 

Geborgenheid betekent ook jezelf kunnen zijn in een omgeving waar je je begrepen, aanvaard en gewaardeerd voelt. Elk kind is uniek en moet zich kunnen uiten met al zijn talenten en persoonlijke mogelijkheden. We willen hierop inzetten opdat elke kleuter zich geborgen kan voelen want pas dan zal hij zich ten volle kunnen ontplooien en de wereld beginnen ontdekken.

Een warm nest, iedereen op zijn best!

Het wij-gevoel

Net zoals er thuis broertjes en zusjes van verschillende leeftijden zijn, leef en leer je op school van, door en met elkaar. In onze leefgroep dragen oudere kleuters mee zorg voor de jongsten en voelen jongere kleuters zich sneller thuis doordat ze spontaan afspraken overnemen.

Klein leert van groot en groot leert van klein. De kleuters worden aangemoedigd om andere kleuters te bevestigen en te ondersteunen. Voor een positief zelfbeeld is het belangrijk om iemand te zijn die anderen kan helpen. Grotere kleuters die iets uitleggen aan jongere kleuters ontwikkelen hun taalvaardigheden, sociale rollen, stapsgewijs denken etc. Als je iets kan uitleggen, betekent dat je het zelf hebt begrepen. Jongere kleuters nemen op hun beurt de rijke taal over van de oudsten. Op een natuurlijke manier kopiëren ze handelingen door anderen aan het werk te zien. Ze spelen gerichter samen omdat iedere leeftijd aangesproken wordt op hun eigen sociale vaardigheden.

Dit creëert een groot samenhorigheidsgevoel, kennisdeling en zorgzaamheid. De kinderen ervaren dat verschillen mogelijk zijn en hoe ze die verschillen op een positieve manier kunnen aanwenden om tot een goede sfeer, een groter welbevinden en een hogere betrokkenheid te komen.

Samen leven en spelen houdt solidariteit in, een echt wij-gevoel. Dat gaat niet vanzelf maar moet ook geleerd worden: regels en afspraken maken en naleven, leren omgaan met conflicten en ruzies, leren onderhandelen, elkaar bevragen om zo het standpunt van de ander te begrijpen, elkaar helpen om iets te bereiken, compromissen sluiten, …
Op deze manier leren onze kleuters belangrijke vaardigheden en attitudes voor het leven: respect, engagement, samenwerken om tot een resultaat te komen voor de hele groep, opkomen voor zichzelf en elkaar.

 

Kritisch kiezen

Waarom?  Wat?  Hoe?  Kleuters zijn wandelende vraagtekens die met een gezonde nieuwsgierigheid hun omgeving verkennen en onderzoeken.  De kleuters mogen zelf een thema kiezen waarrond ze willen werken.

Hoe bouwen wij daarmee een project uit?

We starten met een heleboel losse ideeën van de kinderen. Na overleg en stemming beslissen ze  waarmee we verder aan de slag gaan. De kleuters verwoorden waarom ze voor iets kiezen. Deze brainstorm noemen we ‘sprokkelen’. Dit sprokkelmoment wordt gedurende een week verder uitgediept door kleuters materialen en ideeën van thuis te laten meebrengen. Dit mag allemaal in de ‘sprokkelkist’.

De leerkrachten zorgen ervoor dat in dit project alle ontwikkelingsaspecten aan bod komen. Ze voorzien een gevarieerd aanbod en uitbreiding in de hoeken.

Door kleuters aan te spreken op eigen interesses en vaardigheden creëren we kansen om hun talenten te ontwikkelen. Ze ervaren dat leren leuk is. Elk kind vindt aansluiting bij zijn ontwikkelingsniveau. Dat stimuleert hun betrokkenheid en zorgt voor een diepgaand leerproces.

 

Leren door ervaren en evalueren

Op onze school beschikken we over een ruim aanbod om in te zetten op de totale ontwikkeling van kinderen: schrijfmotoriek (o.a. Krullenbol), ICT (computertafel, Bee-Bot programmeren, IPad), tiktak, yoga, bewegingslessen, verkeerslessen, godsdienst (sterretjes aan de hemel), …

In de leefschool leggen we het accent op ervaringsgericht en onderzoekend leren. We begeleiden onze kleuters in hun eigen zoektocht naar antwoorden en oplossingen voor problemen. Wat kleuters zelf gezocht, beleefd en begrepen hebben, blijft beter en langer hangen.

De leerkrachten begeleiden de kinderen in hun groeiproces. Om de motivatie van onze kleuters te prikkelen, vertalen we de leerplandoelstellingen naar reële situaties uit hun leefwereld. We hanteren verschillende werkvormen, zorgen voor structuur en luisteren aandachtig naar de inbreng van kleuters.

Kleuters verschillen qua leerstijl en leertempo. Daar er in een leefgroep een grote diversiteit aanwezig is, vinden kleuters makkelijk aansluiting bij hun ontwikkelingsbehoeften. Concreet kan dit betekenen dat een 4-jarige kleuter voor een bepaalde activiteit aansluit bij een uitdagende opdracht en op een ander moment kiest om iets meer tijd te nemen en/of tussenstappen te zetten. Dit verloopt in een leefgroep heel natuurlijk omdat de kinderen allemaal met iets anders bezig zijn. Het heeft een positief effect op het zelfbeeld van kleuters.

De kleuters leren ook zelf te evalueren: was dit leuk? Wat vond je niet leuk? Wat zou je anders willen? Hoe kunnen we het anders doen? Door te evalueren en te filosoferen, weet je kleuter dat dingen kunnen lukken of mislukken. We leren om met een kritische blik en een eigen kleur te kijken.  We zoeken oplossingen. De kleuter wordt bevestigd in zijn zijn en bloeit open.  Het kind kan verder groeien in al zijn capaciteiten.

 

Zorg en overstap naar eerste leerjaar

Op onze school vinden we het belangrijk dat kleuters individueel worden opgevolgd. Zo kunnen we samen belemmerende en stimulerende factoren op cognitief, sociaal-emotioneel en fysiek vlak detecteren en aanpakken. 

In een leefgroepwerking krijg je automatisch meer ‘leraars’ in de klas. Hierdoor krijgen de leerkrachten tijd om elke leeftijd nabij op te volgen.

Onze vijfjarige kleuters hebben hun eigen verdieping in de klas waar speciaal voor hen een lees-, schrijf- en rekenhoek voorzien is. De zorgjuf neemt onze oudste kleuters mee op stap met extra aandacht voor de schoolse vaardigheden (vb. tellen, begrijpend luisteren, schrijfmotoriek, …).

De overstap naar het eerste leerjaar is een spannend moment. Samen met de kleuters van de hoofdschool gaan we verschillende dagen op bezoek in het eerste leerjaar. Op deze manier leren ze de juffen, de klassen en de werking van het eerste leerjaar al wat kennen.

 

Verdeling leefgroepen en inschrijven

Bij de verdeling van de groepen houden we rekening met volgende aspecten: twee gelijke groepen, gelijkwaardige verdeling van jongens en meisjes /oudste en jongste kleuters, karakters die beter wel of niet bij elkaar zitten, …
Broertjes en zusjes zetten we bij voorkeur niet samen in de klas, zo kunnen ze elk hun eigen persoonlijkheid ontwikkelen. Gedurende de hele kleuterloopbaan wisselen de kinderen van leerkracht.

We hebben een maximum van 5 kleuters per leefgroep per geboortejaar.  Je kan de website raadplegen in functie van het aantal vrije plaatsen:   https://www.annuncia-ranst.be/1365-2/

Voor info omtrent inschrijvingen, kan u ook op onze website terecht:   https://www.annuncia-ranst.be/inschrijven/

Kinderen uit de leefschool schuiven automatisch door naar het eerste leerjaar in de