Contacteer ons
Kalender
Nieuws
Annuncia Instituut op Youtube

Visie

Het schoolteam, dat bestaat uit directie en leerkrachten, dankt u voor het vertrouwen dat u ons schenkt om uw kind(eren) te mogen begeleiden in hun groei naar volwassenheid.

Het Annuncia-Instituut is een warme en creatieve school.  Geworteld in een jarenlange traditie staan wij garant voor vernieuwend onderwijs van hoge kwaliteit.

We beogen een totale opvoeding, waarbij zowel de ontwikkeling van het verstand als het vormen van gedrag, een belangrijke plaats inneemt.  Het harmonisch ontwikkelen van alle aanwezige talenten, die met het hoofd, hart en de handen te maken hebben, zullen onze voortdurende zorg en aandacht krijgen.  

Onze school is een katholieke school.  U mag een christelijk geïnspireerde opvoeding verwachten.  

Opvoeden doen we niet alleen.  Omdat ouders de eerste en nog altijd de voornaamste begeleiders en opvoeders zijn, willen we u dicht bij het schoolleven betrekken.

Wij danken u voor de kans die u ons geeft om uw kind te begeleiden en te helpen ontplooien.  Wij willen uw kind samen met u stimuleren om een leerrijke kindertijd te beleven.  Wij geloven in de mogelijkheden van uw kind.  Wij trachten het alle kansen te geven om zich maximaal te ontwikkelen en dit in een warme, kindvriendelijke schoolomgeving.

In onze infobrochure vindt u een volledige beschrijving van de uitgangspunten van ons opvoedingsproject.

 

De 10 accenten van de school zijn

1. Wij zijn een open school

Opvoeding en onderwijs gaan hand in hand.

Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van de   kinderen. De school voedt op vanuit een onderwijzende positie. Een respectvolle samenwerking tussen gezin en school is noodzakelijk voor een harmonieuze ontwikkeling van de kinderen.

Om dit te kunnen realiseren streven wij naar een goede en transparante   communicatie tussen ouders, leerkrachten en directie.

Vóór de start van een nieuw schooljaar organiseren wij een kijkavond   waarop ouders en kinderen kunnen kennismaken met de nieuwe leerkracht en hun   klasgenootjes. In de loop van september is er een infoavond waarop u   informatie krijgt over het komende schooljaar.

We plannen twee keer per jaar oudercontacten zodat we iedere ouder kunnen bereiken. Op het einde van het schooljaar wordt u vrijblijvend uitgenodigd.

Onze deur staat steeds open voor een vertrouwelijk gesprek. Ouders en   leerkrachten kunnen hiervoor een afspraak maken.

Op onze school is er een leerlingenraad, schoolraad en oudercomité. Via   deze organen krijgen leerlingen of ouders de kans om te overleggen met   directie en leerkrachten.

2. Wij zijn een kindvriendelijke school

Wij willen een school zijn waar ieder kind zich thuis kan voelen. Een school met   een kindvriendelijke aanpak zowel tijdens als buiten het lesgeven.

Bij   het inrichten van onze speelplaatsen hebben we oog voor voldoende ruimte voor   elk kind. Er zijn speeltuigen, sportvelden, zandbakken en speelkoffers zodat   de kinderen een ruim aanbod hebben tijdens de speeltijd.

Een kindvriendelijke school betekent voor ons extra aandacht hebben voor de   scharniermomenten in de schoolloopbaan. De jongste kleuters krijgen hulp van   een kinderverzorgster. We zorgen voor een geleidelijke overgang tussen   kleuterschool en het eerste leerjaar door het organiseren van integratiemomenten   en een aanpak die op elkaar is afgestemd. De kinderen van het eerste leerjaar krijgen een peter of meter van het zesde leerjaar.

Met een klassikale én geïndividualiseerde oriëntering naar het secundair   onderwijs kunnen onze leerlingen van het zesde leerjaar een doordachte keuze   maken.

3. Wij zijn een zorgbrede school

Wij willen een zorgzame school zijn voor alle kinderen. In plaats van te kijken naar de   tekorten willen wij het accent verleggen naar het opmerken van de positieve   aspecten, de talenten van ieder kind. Een positief zelfbeeld, motivatie en initiatief zijn de kern van de ontwikkeling van een kind. Als leerkracht   houden we deze kern voortdurend in het oog. Dat is nodig want als er in de kern iets fout gaat, zal het voor het kind moeilijker worden om zich verder   te ontwikkelen of om te leren.

Binnen een degelijke   zorgstructuur bouwen we aan een uitgebreid kindvolgsysteem. Opvoeden en   onderwijzen betekent voor ons kijken naar wat een kind nodig heeft. Wij   werken vanuit een brede basiszorg om ieder kind groeikansen te geven. Een   goede samenwerking tussen de klastitularis, de ouders, het zorgteam, het CLB   en eventueel externen is prioritair voor kinderen met speciale noden.

4. Wij zijn een muzische school

Op onze school krijgen talenten kansen omdat wij erin geloven dat wij   kinderen dienen te begeleiden in hun totaliteit. Hierin kunnen kunst en   cultuur niet ontbreken. Elk kind beleeft zijn omgeving op een muzische manier door zijn nieuwsgierigheid en fantasie. Kunst geeft de kinderen taal om te   communiceren: beeldende taal, muziektaal, danstaal, dramataal en mediataal.

Wij staan open voor participatie van ouders, grootouders,… bij   allerhande muzische activiteiten. Door deze medewerking kunnen wij onze   kinderen kansen geven een bredere kijk te ontwikkelen op het gebeuren.

We streven ernaar om alle kinderen vier culturele activiteiten per   schooljaar te laten beleven.

5. Wij zijn een eigentijdse, mediawijze school

Wij willen   kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden. We werken met nieuwe methodes,   aangepaste werkvormen en een nascholingsplan voor elke leerkracht. We willen   de kinderen voorbereiden op een actieve deelname in een wereld die steeds   sneller evolueert en die van kinderen en volwassenen vaker verwacht dat ze   zelf keuzes maken.

Bij steeds meer aspecten van het dagelijks leven neemt ICT (informatie- en communicatietechnologie) een belangrijke plaats in. Om onze leerlingen te   laten deelnemen aan de maatschappij stijgt het belang van ICT-vaardigheden.   Wij willen onze kinderen binnen een veilig klimaat een positieve houding tegenover ICT laten   ontwikkelen. In elke klas zijn computers met internet beschikbaar. In elke   klas van de lagere school werken we met een digitaal schoolbord. De kleuters   kunnen gebruik maken van een gemeenschappelijk digitaal bord.

Geleidelijk aan doen ook tablets hun introductie.

6. Wij zijn een sportieve school

Er zijn turnleerkrachten voor de kleuterschool en de lagere school. Onze kleuters   krijgen 2 uren turnen per week. De lagere school heeft 2 uren turnen als het geen zwemweek is en 1 uur turnen in de zwemweek.

Wij organiseren geregeld activiteiten op verschillende locaties (bijvoorbeeld bosspelen,   zwemmen, sportnamiddagen, schaatsen, activiteiten georganiseerd door SVS,   fietsparcours).

Niet enkel tijdens de schooluren hebben we aandacht voor sport, we bieden verschillende middag- en naschoolse sporten en dansen aan. Als apotheose van de middagsporten   spelen de leerlingen een wedstrijd voetbal en/of netbal tegen de leerkrachten.

7. Wij zijn een christellijke school

In de godsdienstlessen, die door alle leerlingen verplicht gevolgd   worden, komt de christelijke levensbeschouwing ter sprake. Alle kinderen zijn   welkom bij ons zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras.

Wij dragen elk kind een warm hart toe. Vanuit deze geborgenheid en een   groeiend basisvertrouwen leren we onze kinderen zelf waarden en normen   ontdekken. In dit proces zullen wij onze christelijke waarden en normen   voorleven. We staan stil bij belangrijke gebeurtenissen in verbondenheid met elkaar en met God. Met de ganse school werken we aan de projecten van Broederlijk Delen en Welzijnszorg. Hiermee ontwikkelen we de verbondenheid met de wereld.

De leerlingen van de lagere school nodigen wij vier keer per jaar uit   om in de kerk samen te vieren.

Onze school maakt deel uit van een parochiegemeenschap waarmee we nauw   samenwerken.

De voorbereiding van eerste communie en vormsel wordt ondersteund door   de parochie. Hiervoor organiseert men een infoavond voor de ouders van de   communicanten.

Wij beseffen dat het christelijk geloof vandaag geen vanzelfsprekendheid meer is en wij respecteren ieders levensovertuiging die oprecht is, zonder daarbij onze eigenheid prijs te geven.

8. Wij zijn een karaktervolle school

Met een enthousiast   team trachten wij samen met leerlingen, leerkrachten en ouders de school uitstraling en dynamiek te geven.

Wij willen een ‘hechte’ school- en klasgemeenschap verwezenlijken waar iedereen zich   gelukkig voelt. We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid; kinderen   mogen voelen dat we van ‘harte’ les geven en aanvoelen dat we een ‘hart’   hebben voor wat hen raakt en bezighoudt. Het schoolteam wil een gunstig   klimaat scheppen voor positief menselijke relaties zoals: verdraagzaamheid, eerlijkheid, inspraak, luisterbereidheid,…

Wij willen kinderen opvoeden tot zelfbewuste, optimistische, respectvolle persoonlijkheden die   oog, hart en inzet hebben voor anderen. Zo mogen ze groeien tot mensen die zich kunnen uiten.

Ze verwoorden hun denken en voelen met een gezonde, kritische instelling.

We geven dit een plaats in de maandopeningen van de lagere school waar we op een eigentijdse   manier, verbondenheid creëren. In de kleuterschool ondersteunen we dit met een gezamenlijk project. Tweemaal per jaar werken de kleuters van de verschillende klassen rond eenzelfde thema met oog voor de eigenheid van elke leeftijdsgroep. Op het einde van deze projecten worden ouders uitgenodigd om mee de sfeer te komen opsnuiven bij het toonmoment.

9. Wij zijn een lerende school

Wij geven onze leerlingen kansen om kennis op te doen in een krachtige leeromgeving. Wij   geloven in de groeimogelijkheden van elk kind om zich verder te ontplooien.   We stimuleren zelfstandig werk door verschillende, gedifferentieerde werkvormen aan te bieden. Daarnaast zijn kunnen communiceren, kunnen   samenwerken en creatief omgaan met de omringende wereld belangrijk in de algemene ontwikkeling.

Leren is een levenslang ontwikkelingsproces waarbij we onze leerlingen ondersteunen in de groei naar zelfstandigheid. In de klas helpen de beertjes van Meichenbaum de kinderen   bij het organiseren van hun werk.

Leren leren betekent kinderen ondersteunen bij het schoolse leren. Anderzijds hechten we belang aan het ontwikkelen van probleemoplossend denken in concrete (leer)situaties.

Om goed te functioneren in situaties uit de dagdagelijkse realiteit heb je zowel kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes nodig. Het combineren van deze vier elementen maakt dat kinderen   competenties ontwikkelen. Wanneer we spreken over iemand die competent is, denken we spontaan aan iemand die iets goed kan. En daar gaat het eigenlijk om in de ontwikkelingsdoelen die we nastreven (kleuterschool) en de   eindtermen die we willen bereiken (lagere school); zorgen dat kinderen over   meerdere competenties beschikken.

Echter van nature uit bezitten kinderen   reeds bepaalde competenties; talenten. Kinderen kunnen gelukkige leerders worden als ze hun talenten mogen inschakelen in hun leerproces. Wij streven ernaar alle kinderen hun talenten te helpen ontdekken en te ontwikkelen. We   proberen kinderen zoveel mogelijk kansen te geven om hun talenten verder te ontplooien.

Daarbij rekenen we uiteraard op een oprechte inzet van de kinderen zelf en op betrokkenheid en medewerking van de   ouders. Op deze manier effent ons onderwijs het pad voor een volwaardige ontwikkeling van de kinderen.

10. Wij zijn een gezonde school

Op onze school maken we gebruik van een doordacht gezondheidsbeleid.  We drinken water en hebben een vaste fruitdag (woensdag). Snoepen raden we af   en we proberen te kiezen voor gezonde tussendoortjes en traktaties. We   stimuleren onze kinderen om minstens eenmaal per dag fruit of groentjes mee   te brengen. Hierbij hebben we oog voor het milieu en brengen eten en drinken mee in een herbruikbare doos en drinkbus. Tijdens de wintermaanden kunnen kinderen van de lagere school verse soep verkrijgen.

Wij mogen onze school een ‘MOS-school’ noemen (MOS : milieu op   school). We trachten de kinderen respect voor de natuur en het milieu bij te   brengen en hen te leren hier zorg voor te dragen.

Deze structurele en integrale aanpak geeft een duurzaam effect.

Jij mag zijn wie je bent

en zoals je bent

met fouten en gebreken

om te kunnen worden,

die je in aanleg bent, 

maar zoals je je nog niet

kunt vertonen

en je mag het worden op jouw wijze

en in jouw uur.

A.A. Terruwe