Visie

Kernwaarden, missie en visie

Het schoolteam, dat bestaat uit directie en leerkrachten, dankt u voor het vertrouwen dat u ons schenkt om uw kind(eren) te mogen begeleiden in hun groei naar volwassenheid.

Opvoeden doen we niet alleen.  Omdat ouders de eerste en nog altijd de voornaamste begeleiders en opvoeders zijn, willen we u dicht bij het schoolleven betrekken.

Om het onderwijs op onze school vorm te geven, hebben we onze kernwaarden, missie en visie vastgelegd.

Missie: waar we voor staan

Het Annuncia-Instituut is een warme en open school. Geworteld in een jarenlange traditie staan wij garant voor vernieuwend onderwijs van hoge kwaliteit. Onze school is een katholieke school. U mag een christelijk geïnspireerde opvoeding verwachten.  

De missie van onze school is om kinderen te helpen ontplooien bij het ontwikkelen van hun eigen identiteit. Dit doen we door een veilige en geborgen leef- en leeromgeving te creëren. Daarbij spreken we de natuurlijke nieuwsgierigheid en talenten van kinderen aan.

Een warm nest, iedereen op z’n best.

Onze kernwaarden

De kernwaarden van waaruit wij werken zijn de basis voor het samen leren en samen leven op onze school. Dit geldt zowel voor kinderen, leerkrachten, als ouders.

We leren te ontwikkelen, te handelen en te denken vanuit onze gezamenlijk gedragen kernwaarden. We willen dat iedereen ervaart dat we hier veel waarde aan hechten. Wat we belangrijk vinden in het onderwijs en in de omgang met elkaar hebben we samengevat in zes kernwaarden.

Geborgenheid – Authenticiteit – Dankbaarheid – Verdraagzaamheid – Verantwoordelijkheid – Respect

Geborgenheid

We stimuleren kinderen in de ontwikkeling van vertrouwen in zichzelf en in elkaar. Dit vormt de basis voor een veilig klasklimaat. Aansluitend werken we actief aan een fijne klassfeer en lassen we rust- en ontspanningsmomenten in. Onze leerkrachten begeleiden kinderen hierin vanuit een waarderende houding.

Authenticiteit

Ieder kind is uniek en wordt geboren met talenten. We helpen kinderen om hun talent te ontdekken en daarin verder te ontwikkelen. Zo mag en kan elk kind zichzelf zijn. Trots zijn op de eigen mogelijkheden en aanvaarden van beperkingen is een groeiproces dat onze leerkrachten bij de kinderen ondersteunen.

We begeleiden kinderen in het herkennen van de eigen gevoelens en hoe deze te leren uiten op een aanvaardbare manier. We vinden het belangrijk dat kinderen zich eerlijk en weerbaar opstellen.

Dankbaarheid

Er is zoveel om dankbaar voor te zijn! We willen ons er samen met de kinderen in oefenen stil te staan bij alles dat ons is gegeven en daarvan te genieten. Dat alles is niet voor iedereen vanzelfsprekend daarom dragen we, uit dankbaarheid, zorg voor elkaar, de natuur en materialen.

Tegelijkertijd leggen we de klemtoon op beleefdheidsvormen door nadrukkelijk gebruik van ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’.

 Verdraagzaamheid

We oefenen in het geduldig omgaan met elkaar, beurt afwachten, hulp vragen en aanvaarden en kunnen verdragen van een schouderklopje of knuffel.

Op school ervaren kinderen dat iedereen anders is. We leren hen de eigenheid van mensen te respecteren.

Verantwoordelijkheid

We willen kinderen voorbereiden op een zelfredzame en zinvolle deelname aan onze samenleving. We geven kinderen het vertrouwen dat nodig is om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen gedrag en leerproces. Deze verantwoordelijkheid houdt in dat kinderen bereid zijn het goede te doen en de gevolgen te dragen van eigen gemaakte keuzes. We leren hen omgaan met feedback en mogelijke conflicten. Wanneer kinderen zich bewust zijn dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving, kunnen ze zich verantwoordelijk gedragen – zowel in het klein als in het groot.

Respect

Vanuit onze kernwaarden vinden we het belangrijk dat kinderen leren dat zij onderdeel zijn van een groter geheel. Kinderen gebruiken regels niet omdat het moet maar omdat zij begrijpen dat voor goed samenleven afspraken nodig zijn. In het realiseren van zulke cultuur achter regels en afspraken zijn onze leerkrachten van essentieel belang.

Om dit te realiseren bezien we RESPECT als overkoepelende waarde; wij hebben respect voor:   

  • onszelf en elkaar,
  • de natuur,
  • materiaal,
  • regels en afspraken,
  • diversiteit,
  • open en eerlijke communicatie.

Visie: waar we voor gaan

We beogen een totale opvoeding waarbij zowel de ontwikkeling van het verstand als het vormen van gedrag een belangrijke plaats inneemt. We streven naar de visie van het proces van leren waarbij we het hoofd, het hart en de handen ontwikkelen. Zo integreren we leren, doen en werken in het bereiken van de eindtermen. Om elk kind helemaal zichzelf te laten worden, heeft het kind kennis nodig, een warm gevoelsleven en een sterk lichaam. We gaan ervoor om deze drie invalshoeken van leren evenwaardig te behandelen. Deze harmonische ontwikkeling van kinderen zal onze voortdurende zorg en aandacht krijgen.  

Ontwikkeling van het hoofd staat voor…

kennis, inzicht, begrip, betekenis, bewustwording, reflecteren.

Ontwikkeling van het hart staat voor…

betrokkenheid, passie, motivatie, bezieling, beleving, enthousiasme, kiezen, willen, vertrouwen, volharden.

Ontwikkeling van de handen staat voor…

toepassen, uitvoeren, concreet maken, aan de slag gaan, in de praktijk brengen, oefenen, doen.

Wij danken u voor de kans die u ons geeft om uw kind te begeleiden en te helpen ontplooien. Wij willen uw kind samen met u stimuleren om een leerrijke kindertijd te beleven. Wij trachten het alle kansen te geven om zich maximaal te ontwikkelen en dit in een warme, kindvriendelijke schoolomgeving.